En compliment del deure informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s'especifiquen les següents dades: aquest lloc web correspon a Vallflorida Xocolaters SL, amb domicili social en Carretera del Montseny, 12, 08461 Sant Esteve de Palautordera, Barcelona, CIF B72827405 inscrit en el Registre Mercantil. Correu electrònic de contacte: shop@vallflorida.com.

INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS: ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB. Per la navegació per shop.vallflorida.com i/o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix, vostè adquireix la condició d'Usuari.

Les fotografies, representacions gràfiques i vídeos relatius als productes, així com els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe contingut a shop.vallflorida.com tenen per objecte aportar la major informació possible, no obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, per tant, manquen de caràcter exhaustiu.

L'usuari haurà de registrar-se com a tal, emplenant el formulari que permetrà que l'usuari realitzi amb shop.vallflorida.com la compra d'aquells productes amb els quals estigui interessat. El registre com a usuari és gratuït. Si el sol·licitant no accepta les bases legals, no podrà continuar amb el registre. Així mateix, quan l'usuari vulgui donar de baixa el seu registre, ho podrà fer dirigint-se a: shop@vallflorida.com.

L'usuari registrat es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya i nom d'usuari per accedir als serveis. L'usuari respondrà de les despeses i els danys i perjudicis produïts per la utilització dels serveis per tercers que utilitzin la contrasenya i nom d'usuari amb motiu d'una utilització no diligent o la pèrdua de les mateixes per l'usuari. En cas de perdre la contrasenya i el nom d'usuari, heu de contactar amb shop.vallflorida.com

ÚS. S'entén que amb l'accés i/o la utilització d'aquest portal de shop.vallflorida.com s'accepten les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se a aquestes Condicions Generals d'Ús, així com haver llegit i entès el contingut del mateix. De la mateixa manera, l'usuari accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització de shop.vallflorida.com té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari s'obliga a utilitzar, apropiadament, els continguts i serveis que shop.vallflorida.com ofereix al seu portal, així com també es compromet a: no perpetrar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; causar danys en els sistemes físics i lògics de shop.vallflorida.com, dels seus proveïdors o de terceres persones; inserir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol un altre sistema que sigui susceptible d'ocasionar les lesions esmentades anteriorment.

COMANDES, PAGAMENT I LLIURAMENT. Les comandes es realitzen a través del portal web: shop.vallflorida.com. L'usuari es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i comptes de Paypal, així com manifesta que aquestes tenen fons suficients per cobrir totes les despeses que resultin de la compra de productes a través de shop.vallflorida.com.

Quan l'usuari faci clic a “Pagar”, significa que accepta plenament i sense reserves la totalitat de les presents Condicions Generals d'Ús. Les dades registrades per shop.vallflorida.com constitueixen la prova de les transaccions fetes entre shop.vallflorida.com i els usuaris.

Quan l'usuari enviï una comanda, li manarem un correu electrònic a manera de justificant de recepció de la seva comanda (“Confirmació de la Comanda”). Això no significa que hàgim acceptat la seva comanda. L'acceptació de la comanda per shop.vallflorida.com es produeix quan se li envien els productes.

Les despeses d'enviament es calculen en funció de les característiques dels productes de cada comanda. Així mateix, en el preu dels nostres productes ja estan inclosos tots els impostos.

shop.vallflorida.com es reserva el dret de modificar els preus a qualsevol moment, però els productes es facturessin sobre la base dels preus en vigor al moment de registre de les comandes.

shop.vallflorida.com es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi i a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, quan es donin les següents situacions: el producte no es troba disponible; les dades de facturació proporcionats per l'usuari no són correctes o no poden verificar-se; els nostres sistemes de seguretat assenyalen la seva comanda com no habitual o susceptible de constituir frau; si el pagament mitjançant transferència bancària no es rep en un termini de cinc dies hàbils a partir de la Confirmació de la Comanda; no podem realitzar el lliurament en l'adreça que indica; a causa de circumstàncies o casos que queden fora del nostre control.

shop.vallflorida.com farà tot el possible per lliurar en temps i de la forma especificada durant el procés de compra. El termini de lliurament serà l'estipulat durant el procés de compra. Els productes seran lliurats en el lloc que l'usuari hagi escollit, havent d'especificar el domicili on vulgues que se li lliuri la comanda, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament.

Els lliuraments només es realitzen a Espanya: Península i Balears (per tant, no es realitzaran lliuraments ni a Ceuta, ni a Melilla, ni en les Illes Canàries).

Es considera que el lliurament s'ha realitzat amb èxit quan la comanda s'ha posat a la disposició del client per part del transportista en el lloc indicat per l'usuari al moment de la contractació.

Les reclamacions han d'anar dirigides a shop.vallflorida.com per correu electrònic a shop@vallflorida.com. En cas que l'usuari rebi el paquet trencat, mullat o crea que el seu contingut pugui estar danyat, ho ha de fer constar en l'albarà del transportista al moment del lliurament, així com també ho ha de comunicar per correu electrònic a: shop@vallflorida.com en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del paquet.

DISPONIBILITAT. En cas de no disposar del producte després d'haver realitzat la comanda, shop.vallflorida.com informarà a l'usuari mitjançant un correu electrònic o per telèfon, i se li donarà l'opció de cancel·lar la totalitat de la comanda o bé de modificar-ho, incloent el reemborsament del corresponent import econòmic.

SEGURETAT. El pagament de les compres es pot efectuar per targeta bancària o per PayPal. Les targetes bancàries acceptades són: Visa, MasterCard i American Express. En cas que el TPV informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda. Només el Banc i PayPal tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que shop.vallflorida.com no coneix ni registra aquestes dades ni en l'operació de pagament ni a qualsevol altre moment.

FACTURACIÓ. L'usuari pot demanar factura de la seva comanda en la pestanya “Vull Factura”, que apareix al moment de realitzar la compra. Una vegada sol·licitada, l'usuari ho rebrà en un correu electrònic.

DEVOLUCIÓ. Si l'usuari no queda satisfet amb la seva comanda, té un termini de 14 dies naturals per retornar-ho, a partir de la data de recepció.

Quan el motiu de la devolució sigui per culpa de shop.vallflorida.com (perquè el producte està defectuós, perquè no és el que l'usuari havia demanat...), shop.vallflorida.com es farà càrrec de les despeses d'enviament. En cas contrari, les despeses d'enviament aniran a càrrec de l'usuari.

No obstant això, quan els productes que s'han lliurat són els correctes, però l'usuari utilitza el dret de devolució de 14 dies per retornar-ho, el cost del producte anirà a càrrec de shop.vallflorida.com, en canvi, el cost d'enviament anirà a càrrec de l'usuari.

Quan shop.vallflorida.com faci el lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per l'usuari d'acord amb l'estipulat en Condicions Generals d'Ús, i aquest no es trobés en aquest lloc durant l'horari prèviament concertat, estarem davant una situació de “Absència de l'usuari”. Davant aquesta situació, shop.vallflorida.com es reserva la facultat de reintegrar, de forma unilateral, l'import de la comanda a l'usuari, restant en tot cas a l'import corresponent, les despeses que s'haguessin reportat com a conseqüència del transport i/o de la preparació de la comanda per part d'aquesta, així com les despeses de devolució.

En canvi, en cas que shop.vallflorida.com no realitzi el lliurament en el lloc i durant l'horari prèviament acordat i confirmat per l'usuari, aquest últim podrà, unilateralment, rebutjar la comanda i serà shop.vallflorida.com qui haurà de reintegrar l'import de la comanda. Per iniciar el procés de devolució, l'usuari ha de posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu shop@vallflorida.com.

Només s'acceptaran per part de shop.vallflorida.com, les devolucions que compleixin amb els següents requisits: 1) El producte ha d'estar en el mateix estat en el qual es va lliurar i ha de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetaje original; 2) L'enviament s'ha de realitzar garantint que la devolució es realitzi en perfecte estat; 3) S'ha d'incloure còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on s'han de marcar els productes retornats i el motiu de la devolució. Els productes a retornar han d'estar, en tot cas, sense usar, excepte del que es disposa en l'article 79 del Reial decret 1/2007, de 16 de novembre.

L'anterior no és aplicable als supòsits determinats en l'article 103 del RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. L'usuari pot informar del seu dret de desistiment a través del correu shop@vallflorida.com.

Per fer ús del dret de desistiment, l'usuari haurà d'enviar els béns directament a: shop.vallflorida.com – Carretera del Montseny, 12, 08461 Sant Esteve de Palautordera, Barcelona.

GARANTIA. Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D'acord amb aquesta norma, shop.vallflorida.com està obligat a lliurar a l'usuari els productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat.

PROTECCIÓ DE DADES. shop.vallflorida.com compleix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica; i tota la resta de normativa vigent a tot moment posat que vés-la per garantir un adequat ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per aquest motiu, shop.vallflorida.com fa saber a l'usuari que les dades de caràcter personal que proporcioni, s'incorporaran al corresponent fitxer titularitat i responsabilitat de shop.vallflorida.com Aquesta informació serà tractada i guardada amb la confidencialitat deguda i, en efecte, shop.vallflorida.com emprarà totes les mesures de seguretat informàtica establertes en la normativa aplicable per evitar la pèrdua, l'alteració, el tractament o l'accés no autoritzat. shop.vallflorida.com farà saber a l'usuari l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades, i també donarà a conèixer a l'usuari la possibilitat que té d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició. Així mateix, shop.vallflorida.com informa que compleix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials, a tot moment.

shop.vallflorida.com en cap cas vendrà ni cedirà la informació personal dels seus usuaris a tercers amb objectius publicitaris sense el consentiment explícit de l'usuari. Així i tot, sí es reserva el dret de poder utilitzar informació dels usuaris per perfeccionar els continguts i serveis que ofereix.

shop.vallflorida.com només desvetllarà informació personal dels usuaris, quan aquesta sigui requerida per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com també per altres autoritats competents a condició que tinguin una citació, una ordre judicial o un procediment legal similar, o quan shop.vallflorida.com crea, d'acord amb la bona fe, que la comunicació d'aquesta informació és absolutament necessària. També podrà revelar informació personal als tercers que l'usuari demani explícitament, o a altres entitats comercials, en cas de fusió o absorció.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT. shop.vallflorida.com no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Per tant, qualsevol atac a shop.vallflorida.com es considerarà un cas fortuït o de força major i, així, shop.vallflorida.com quedarà lliure de tota responsabilitat que es derivi d'aquests fets.

COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES COMERCIALS. El fet que l'Usuari hagi acceptat els Termes i Condicions, i la Política de privadesa suposa que ha donat el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials. Així mateix, suposa la seva autorització expressa en favor de shop.vallflorida.com per a l'enviament d'informació comercial al seu domicili i al seu telèfon. En aquest sentit, l'Usuari accepta la recepció dels mateixos. Aquest consentiment podrà ser revocat a qualsevol moment per l'Usuari, enviant un correu electrònic a shop@vallflorida.com.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL. Queden reservats tots els drets d'explotació. Tots els continguts que es mostren en shop.vallflorida.com estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de shop.vallflorida.com i/o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió a shop.vallflorida.com. Així i tot, aquells professionals que faciliten imatges a shop.vallflorida.com per a la seva inclusió al lloc web manifesten que aquestes imatges són de la seva propietat o bé que tenen la deguda autorització del titular de les mateixes per a la seva inclusió a shop.vallflorida.com.

Per tant, queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió o posada a la disposició del públic i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d'explotació. L'ús no autoritzat dels materials i informació continguts en shop.vallflorida.com pot suposar la violació de la legislació sobre la propietat intel·lectual o industrial.

MENORS D'EDAT. Els nostres serveis van dirigits a persones majors d'edat. Els menors de 18 anys no podran proporcionar les seves dades personals.

shop.vallflorida.com es reserva el dret a dur a terme, sense previ avís, les modificacions que considere oportunesal seu portal, podent substituir, eliminar o afegir tant els continguts i serveis que s'ofereixen a través del mateix com la forma amb la que aquesta apareixen representats o la locaclització a la web.

ENLLAÇOS.Si a shop.vallflorida.com s'afegixin enllaços o hipervincles que et condueixen a altres llocs d'Internet, shop.vallflorida.com no practicarà cap tipus de control sobre aquests llocs i/o continguts, En cap cas, doncs, shop.vallflorida.com es farà càrrec d'alguna responsabilitat per els continguts disposats a qualsevol enllacç que pertanyi a un lloc web aliè, ni repondrà per la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitut, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevols material o informació inclosa en algun d'aquestshipervincles o enllaços d'Internet. Tot i així, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Des de shop.vallflorica.com, s'anima als usuaris a llegir les polítiques de privacitat de la web, els enllaços de les quals figuren a shop.vallflorida.com, donat que la política de privacitat pot ser diferent a la nostra.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA. shop.vallflorida.com podrà rectificar a qualsevol moment les condicions d'ús aquí determinades, sense notificació prèvia. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Per aquest motiu, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar shop.vallflorida.com, ja que aquest pot sofrir modificacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE. La relació entre shop.vallflorida.com i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent.