Avís legal

Condicions Generales i la seva Aceptació

Aquestes condicions generals regulen l’ús del servei del lloc web www.vallflorida.com, l’empresa titular és Vallflorida Xocolaters disponible de forma gratuïta per als usuaris d’Internet. La utilització de la nostra Web li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves per l’Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals en la versió publicada per Vallflorida Xocolaters en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al nostre lloc web, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals. L’Usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la nostra web Així mateix, la utilització del Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement de l’Usuari per Vallflorida Xocolaters previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s’oposin a elles.

Vallflorida Xocolaters es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals així com les condicions particulars que siguin aplicables.

Declaracions i ús relacionat amb el lloc web

Declaracions de Vallflorida Xocolaters i limitació de responsabilitat

Aquest lloc web ha estat elaborat de bona fe per Vallflorida Xocolaters amb informació procedent des de fonts externes i internes. No obstant això, no es garanteix l’exhaustivitat, veracitat, exactitut o actualitat de tota la informació que conté ni, en particular, la utilitat del nostre lloc web per a la realització d’alguna activitat en particular per l’Usuari. Vallflorida Xocolaters declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a l’ús que els Usuaris fan d’aquest Website dels seus serveis o continguts.

Vallflorida Xocolaters no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del seu lloc web i / o dels seus serveis. No obstant això, quan això sigui raonablement possible, Vallflorida Xocolaters advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del nostre lloc web i dels Serveis en ell oferts. En aquest context Vallflorida Xocolaters declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del nostre lloc web i dels serveis.

Ús correcte dels continguts del web per l’Usuari

Tot el contingut disponible al lloc web www.vallflorida.com (“Contingut de Propietat Intel·lectual”), són propietat de Vallflorida Xocolaters , dels nostres patrocinadors, socis o llicenciants i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual. Vallflorida Xocolaters declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) que apareixen en aquest lloc web són de la seva propietat i / o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, trobant-degudament protegits per la Normativa existent sobre propietat industrial. L’Usuari s’obliga a utilitzar el lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

  (A) Suprimir, eludir o manipular el “copyright”, marques i altres dades identificatives dels drets de Vallflorida Xocolaters o dels seus titulars incorporats als continguts i / o productes comercialitzats des del nostre lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir.

  (B) Emprar els continguts i, en particular, la informació de Vallflorida Xocolaters obtinguda a través del nostre lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol · licitats dirigits a una pluralitat de persones.

  (C) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

  (D) En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

Vallflorida Xocolaters no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web.

Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual:

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el lloc web amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d’enviar una notificació a Vallflorida Xocolaters amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquestes condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució. Vallflorida Xocolaters i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions Generals. En el cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Vallflorida Xocolaters i l’usuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, “LOPD”), Vallflorida Xocolaters l’informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant la cumplimentació de qualsevol formulari electrònic que apareix en el nostre lloc web, així com aquelles dades a les que Vallflorida Xocolaters accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol · licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del lloc web www.vallflorida.com, es recolliran en un fitxer el responsable del qual és Vallflorida Xocolaters amb domicili a Ctra/ del Montseny 12 · 08461 Sant Esteve de Palautordera (Barcelona), on podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. La no complementació dels camps obligatoris que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic podrà tenir com a conseqüència que Vallflorida Xocolaters no pugui atendre la seva sol · licitud. Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzats per atendre les seves sol · licituds d’informació, així com informar sobre noves activitats, productes i serveis de Vallflorida Xocolaters En aquest sentit les seves dades personals podran ser segmentats i tractades per elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries. Als efectes del que preveuen els articles 11 i 34.e) LOPD, consent expressament que les seves dades puguin ser comunicades per Vallflorida Xocolaters a qualsevol de les empreses de Vallflorida Xocolaters i altres empreses col · laboradores, per als fins abans indicats.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si al completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, consent així mateix a que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l’exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l’article 5.4. LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel · lació o oposició, així com de les dades identificatives de Vallflorida Xocolaters . En els termes i condicions aquí establerts Vallflorida Xocolaters es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal, fent ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades.

Vallflorida Xocolaters l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’article 9 LOPD i el Reial Decret 1720/07, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal.

2. Política de Privacitat

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de dades de caràcter personal, Vallflorida Xocolaters i el seu lloc web www.vallflorida.com compleixen la legislació vigent respecte a la protecció de dades personals i de contacte dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat.

En concordança amb la normativa actualment vigent en matèria de protecció de dades (LOPD), així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), l’usuari accepta que les dades aportades per mitjà d’aquesta pàgina web siguin incorporades a fitxers titularitat d’Vallflorida Xocolaters amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol · licitats, així com, si s’escau, la cessió a tercers per l’estricta i exclusiva prestació d’aquests serveis.

Mitjançant l’ús per part de l’usuari dels formularis de contacte i del correu electrònic facilitat a la pàgina web www.vallflorida.com, el client autoritza expressament a Vallflorida Xocolaters a l’enviament de comunicacions comercials per correu ordinari i / o electrònic, així com al possible contacte telefònic amb la finalitat d’oferir els serveis oferts.

Vallflorida Xocolaters guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Els clients i / o usuaris de www.vallflorida.com poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Vallflorida Xocolaters Ctra/ del Montseny 12 · 08461 Sant Esteve de Palautordera (Barcelona)